Gyermek születék Betlehemben
Erdélyi magyar karácsonyi énekek a 17. századból
Vagantes


IMAGEN

vagantes.hu
hungarotonmusic.com

2000
Hungaroton HCD 32019

1 - Kyrie Szenteknek fénye   [0:53]
2 - Gloria Dicsőség mennyben Istennek   [1:57]
3 - Küldé az Úristen   [2:13]
4 - Ave Maria   [2:36]
5 - Giacomo FINETTI: Verbum caro   [1:37]
6 - SZTÁRAI Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten   [2:28]
7 - Az Úr Isten ím az Ádámnak   [1:29]
8 - Teljes szívvel örvendjünk   [1:55]
9 - SZEGEDI Gergely: Szent Ézsaiás   [2:27]
10 - Fantasia   [3:17]
11 - TUBA Mihály: Megteljesités az Atya Isten   [2:24]
12 - Credo Hiszünk igaz Istenben   [1:40]
13 - Születék ez nap minékünk   [1:38]
14 - A véghetetlen kegyelmű   [3:20]
15 - Kovács nóta   [1:55]
16 - Ez nap nékünk dicséretes nap   [2:20]
17 - Jer mindnyájan örüljünk   [1:41]
18 - Jer mi dicsírjük, áldjuk   [2:37]
19 - Angelus ad pastores   [2:14]
20 - Sanctus Földön lévő nemzetek   [0:44]
21 - Csordapásztorok   [3:08]
22 - Mennyből jövök most hozzátok   [1:26]
23 - SZABÓ István: Serkenj lelkem mély álmodból   [3:03]
24 - O Maria, Mater pia   [2:10]
25 - Dicséretes vagy, szép Szűz Mária   [2:34]
26 - Szeplőtelen Szűz Mária   [2:23]
27 - Borica   [2:22]
28 - ERDÉLI Máté: Mikor Krisztus Betlehemben   [2:09]
29 - Ó te fényes kis csillag   [2:38]
30 - Gyermek születék Betlehemben   [1:28]
31 - Született új király nékünk   [2:24]
32 - Pater noster   [1:29]
33 - Agnus Dei Istennek szent báránya   [0:44]
34 - Idvezlégy szép rózsa   [2:25]

Vagantes
Szabó István

Kálmán Péter • violone, viola da gamba, tábori dob, kézi dob
Szabó István • ének szóló, lant, barokk gitár, koboz, saz baglama, teorbino, mandolin
Tóth István • furulyák, fuvola, zergekürt, barokk gitár, ének

Gyermek születék Betlehemben
Erdélyi magyar karácsonyi énekek a 17. századból
Kájoni János gyűjteményeiből (Cantionale Catholicum, Kájoni Kódex)

Kájoni János erdélyi ferences szerzetes, orgonista és orgonaépítő 1676-ban nagyszabású énekgyűjteményt adott ki Csíksomlyón Cantionale Catholicum címmel. Ebben a könyvben olyan énekek szövegeit gyűjtötte össze, melyeket a XVII. századi Erdélyben illetve Magyarországon az egyházi év különféle alkalmaikor énekeltek. Az énekeskönyv szövegeinek forrása a már korábban megjelent katolikus és protestáns nyomtatványok, erdélyi kéziratok valamint a néphagyomány. Felvételünkön a Cantionale karácsonyi ünnepkörhöz tartozó énekeiből adunk egy válogatást.

A versszerzők - néhány kivételtől eltekintve - ismeretlenek. Sztárai Mihály és Szegedi Gergely neves protestáns énekszerzők, a versfőkből kiolvasható Tuba Mihály, Erdéli Máté és Szabó István személyéről nem sokat tudunk.

A Cantionale Catholicum kottát nem ad az énekszövegekhez, csak nótajelzésekkel utal a dallamokra. Ezek a dallamok a XVI-XVII. századi kottás énekeskönyvekben megtalálhatók, illetve az erdélyi népi emlékezet őrizte meg őket. A karácsonyi ünnepkör dallamai eredetüket tekintve nagy változatosságot mutatnak. A gregoriánból fejlődöttek mellett (#1, 20, 33, 45), nagy számban jelen vannak a középkori Európa kedvelt cantiói (#2, 3, 12, 16, 17, 18, 25) vagy a reneszánsz népénekei (#4, 11, 13, 22, 28, 31). Az 1651-ben megjelent Cantus Catholici gyakorta világi táncdallamokra énekelteti a karácsonyi szövegeket (#14, 24, 26). Bizonyára hazai eredetűek, vagy legalábbis itthon formálódtak a magyarországi és erdélyi néphagyomány által számos változatban megőrzött dallamok (#6, 7, 8, 9, 21, 23, 29, 30).

Felvételünkön az énekek mellett a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolható hangszeres darabok is megszólalnak. Az úgynevezett Kájoni-kódexben található latin szövegű motettákat a kor gyakorlata szerint furulya, gamba és lant együttese adja elő (#5, 32). Az eredetileg világi chanson a kódexben karácsonyi latin szöveggel szerepel, s Európa szerte lantváltozatok sokasága jelzi népszerűségét (#19). A négyszólamú fantázia ugyancsak lantra készülhetett (#10), az üllők csilingelését idéző táncdarab pedig a teorbino fémhúrjain elevenedik meg (#15). Az erdélyi népi hagyomány tartotta fenn az Aprószentek napján szokásban volt Borica táncot, amely a XVI. századi Morescák motívumait őrizte meg (#27).

Összeállításunkat az erdélyi népénekhagyomány és Kájoni János munkásságának kutatásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Domokos Pál Péter emlékének ajánljuk.

Szabó István
IMAGE
A Child is born in Bethlehem
17th Century Hungarian Christmas Carols from Transylvania
From the Collections of János Kájoni (Cantionale Catholicum, Kájoni Codex)

János Kájoni, the Transylvanian Franciscan monk, organist and organ maker, published a vast collection of songs in Csíksomlyó, entitled Cantionale Catholicum. In this book, he collected the words for songs which were sung at religious and other events in 17th century Transylvania and Hungary. The verses in the song book had already appeared earlier in Protestant and Catholic books, in Transylvanian manuscripts and in folk traditions. On this recording, we present a selection of Christmas carols in the Cantionale.

Apart from a few exceptions, the writers of these verses are unknown. Mihály Sztárai and Gergely Szegedi were famous Protestant song writers. But we do not know much about Mihály Tuba, Máté Erdéli and István Szabó, whose names can be seen in the initial letters of the verses.

The Cantionale Catholicum does not give sheet music to the words of the songs but only indicates the melodies with a few song marks. These melodies can be found in 16th and 17th century song books which include sheet music and they have been preserved Transylvanian folk memory. The origin of the Christmastide melodies is very varied. Besides some which developed from Gregorian chant (#1, 20, 33, 45), there are many from mediaeval European plainsong (#2, 3, 12, 16, 17, 18, 25) or from Renaissance folk songs (#4, 11, 13, 22, 28, 31). The Cantus Catholici, which appeared in 1651, often put the Christmas verses to dance melodies known all over the world (#14, 24, 26). No doubt they originated here at home or at least were developed here, and are amongst the many variations of the melodies preserved in Hungarian and Transylvanian folk culture (#6, 7, 8, 9, 21, 23, 29, 30).

Besides the carols, there are also instrumental pieces associated with Christmastide on our recording. In the so-called Kájoni codices, there are motets with Latin words which are performed according to the practice of the time, by a flute, gamba and lute ensemble (#5, 32). This song, originally known world-wide, appears in the codices with Christmas verses in Latin and its popularity throughout Europe is shown by the many variations on the lute (#19). The four parts fantasia must also have been written for lute (#10) and the dance piece evoking the tinkling of the anvil, comes to life again on the metal strings of the theorbino (#15). Transylvanian folk tradition has preserved the Borica, danced on Holy Innocents' Day and it has kept the motifs of the 16th century Morescas (#27).

We dedicate this collection to the Transylvanian folk song tradition and to the memory of Pál Péter Domokos, to whose work in researching János Kájoni, we shall be eternally indebted.

Szabó István
(Translated by Esther Ronay)
IMAGEN

"Babba Mária, a napba öltözött Boldogasszony” kegyszobor
Csíksomlyói kegytemplom