Cantigas de Santa Maria / Integral de Eduardo Paniagua
cantigas grabadas ( y discos donde aparecen) y por grabar


cantigas por grabar:
[---]   localizaciones de cantigas de miragre
[***]   cantigas de loor

las cantigas en rojo sin incipit
no han sido grabadas por nadie (hasta donde sabemos)Presentación. Don Affonso de Castela / Centenales, 2013
Prólogo. Porque trobar é cousa / Centenales, 2013

CSM 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

1. Des oge mais / Centenales, 2013 / Códice de Toledo, 2021
2. Muito devemos, varões / Toledo, 1994
3. Mais non faz Santa Maria / Códice de Toledo, 2021
4. A madre do que livrou [Bourges, Francia]
5. Quenas coitas deste mundo / Roma, 2014 / Códice de Toledo, 2021 v
6. A que do bon rey Davi / Inglaterra, 2007
7. Santa Maria amar / Francia, 1997-8 / Norte de Francia, 2019
8. A Virgen Santa Maria / Francia, 1997-8
9. Por que nos ajamos / Bizancio, 2006

10. Rosa das rosas [***]
11. Macar ome per folia / Francia, 1997-8 / Flandes, 2009
12. O que a Santa Maria / Toledo, 1994
13. Assi como Jesu Cristo / Códice de Toledo, 2021
14. Par Deus muit'é gran razon / Alemania, 2008
15. Todo-los santos / Ultramar, 2016 / Códice de Toledo, 2021 v
16. Quen dona fremosa e bõa / Códice de Toledo, 2021
17. Sempre seja beita e loada / Roma, 2014
18. Por nos de dulta tirar / Bestiario, 2001
19. Gran sandece faz [---]

20. Virga de Jessé [***]
21. Santa Maria pod'enfermos guarir / Códice de Toledo, 2021
22. Mui gran poder á / Caballeros, 1996-7
23. Como Deus fez vyõ d'agua / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
24. Madre de Deus, non pod' [Chartres, Francia]
25. Pagar ben pod' o que dever / Bizancio, 2006 / Ultramar, 2016
26. Non é gran cousa / El Camino de Santiago, 2004
27. Non devemos por maravilla tẽer / Jerusalén, 2016-2017
28. Todo logar mui ben pode / Bizancio, 2006 / Ultramar, 2016
29. Nas mentes senpre tẽer / Bizancio, 2006 / Jerusalén, 2016-2017

30. Muito valuera máis [***]
31. Tanto, se Deus me perdon [Vila Sirga]
32. Quen loar podia / Flandes, 2009
33. Gran poder á de mandar / Jerusalén, 2016-2017 / Códice de Toledo, 2021 v
34. Gran dereit' é / Bizancio, 2006 / Alejandría, 2015
35. O que a Santa Maria / Francia, 1997-8
36. Muit' amar devemos / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
37. Miragres fremosos / Norte de Francia, 2019
38. Pois que Deus / Francia, 1997-8
39. Torto seria grand' e desmesura / Inglaterra, 2007

40. Deus te salve [***]
41. A Virgen, Madre / Remedios Curativos, 1994 / Norte de Francia, 2019
42. A Virgen mui groriosa / Alemania, 2008 / Norte de Francia, 2019
43. [Salas, Huesca, Aragón]
44. [Aragón]
45. A Virgen Santa Maria / Códice de Toledo, 2021
46. Porque ajan de seer / Bizancio, 2006 / Ultramar, 2016
47. Virgen Santa Maria, guárda-nos / Sevilla, 1996 / Inglaterra, 2007
48. Tanto son da Groriosa / Catalunya, 2007
49. Ben como os que van por mar / Norte de Francia, 2019

50. Non deve null' ome d'esto ren dultar [***]
51. A Madre de Deus devemos teêr [Orleans, Francia]
52. Mui gran dereit'é / Bestiario, 2001
53. Como pod' a Grosiosa / Norte de Francia, 2019
54. Toda saude de Santa Reŷa aven [---]
55. [España, se cita Lisboa]
56. Gran dereit a de seer / Códice de Toledo, 2021
57. Mui grandes noit' e dia / Catalunya, 2007
58. De muitas guisas nos guarda de mal / Códice de Toledo, 2021
59. Quena Virgen ben servir / Francia, 1997-8

60. Entre av'e Eva [***]
61. Fol é que cuida que non poderia / Viola de rueda, 2004 / Norte de Francia, 2019
62. Santa Maria sempr' os seus / Viola de rueda, 2004 / Sur de Francia, 2019-20
63. Quen ben serv' a Madre / Castilla y León, 1995
64. Quen mui ben quiser / Caballeros, 1996-7
65. A creer devemos que todo pecado / Alejandría, 2015 / Códice de Toledo, 2021 v
66. Quantos en Santa Maria esperança an / Este de Francia, 2020-1
67. A Reinna groriosa / Ultramar, 2016 / Códice de Toledo, 2021 v
68. A Groriosa grandes faz / Viola de rueda, 2004 / Norte de Francia, 2019
69. Santa Maria os enfermos sãa / Toledo, 1994

70. Eno nome de Maria [***]
71. Se muito non amamos / Viola de rueda, 2004 / Norte de Francia, 2019
72. Quen diz mal da Reynna espirital / Toledo, 1994 / Viola de rueda, 2004
73. Ben pod'as cousas feas / Italia, 1997-8
74. Quen Santa Mara quiser / Viola de rueda, 2004 / Códice de Toledo, 2021
75. Omildade con pobreza / Códice de Toledo, 2021
76. Santa Maria amar / Toledo, 1994 / Viola de rueda, 2004
77. Da que Deus mamou / El Camino de Santiago, 2004 / Viola de rueda, 2004
78. Non pode prender / Sur de Francia, 2019-20
79. Ay, Santa Maria / Castilla y León, 1995 / Mujeres, 2010

80. De graça chead'amor de Deus / La Vida de María, 1995
81. Par Deus, tal sennor muito val / Viola de rueda, 2004 / Norte de Francia, 2019
82. A Santa Maria mui bon servir / Bestiario, 2001 / Inglaterra, 2007
83. Aos seus acomendados / Andalucía, 2018
84. O quen en Santa Maria crever / Sur de Francia, 2019-20
85. Pera toller gran perfia / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006 / Inglaterra, 2007
86. Acorrer-nos pode / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
87. Muito punna / Italia, 1997-8
88. Quen servir a Madre do gran Rey / Norte de Francia, 2019
89. A madre de Deus onrrada / Murcia, 2017

90. Sola fusti senlleira [***]
91. A Virgen nos dá saud' / Viola de rueda, 2004 / Norte de Francia, 2019
92. Santa Maria poder á / Italia, 1997-8 / Viola de rueda, 2004
93. Nulla enfermidade / Mar Cantábrico, 2009
94. De vergonna nos guardar / Mujeres, 2010
95. Quena os servos da Virgen / Alemania, 2008
96. Atal Sennor é bõa [---]
97. A Virgen sempr' acorrer / Castilla-La Mancha, 2000
98. Non dev'a Santa Maria merce pedir / Sur de Francia, 2019-20
99. Muito sse deven teer / Sevilla, 1996 / Murcia, 2017

100. Santa Maria, strela do dia / La Vida de María, 1995 / Centenales, 2013
101. Ben pod' a sennor sen par / Remedios Curativos, 1994 / Norte de Francia, 2019
102. Sempr' aos seus val / Francia, 1997-8 / Flandes, 2009
103. Quena Virgen ben servirá / Bestiario, 2001 / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
104. Nunca ja pod' aa Virgen [Caldas de Reyes, Pontevedra, Galicia]
105. Gran piadad' e mercee e nobreza / Flauta y tamboril, 2001-2 / Norte de Francia, 2019
106. Prijon forte nen dultosa / Flauta y tamboril, 2001-2 / Norte de Francia, 2019
107. Quen crever na Virgen / Mujeres, 2010
108. Dereit' é de ss' end' achar / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
109. Razon an os diabos de fogir [Salas, Huesca, Aragón]

110. Tant' é Santa Maria [***]
111. En todo tempo faz ben / Francia, 1997-8
112. Nas coitas devemos chamar / Flauta y tamboril, 2001-2 / Mar Cantábrico, 2009 / Sur de Francia, 2019-20
113. Por razon tenno d' obedecer / Catalunya, 2007
114. A que serven todo-los celestiaes [---]
115. Con séu ben sempre ven / Ultramar, 2016 / Códice de Toledo, 2021 v
116. Dereit' é de lume dar / Toledo, 1994
117. Toda cousa que aa Virgen / Flauta y tamboril, 2001-2
118. Fazer pode [Zaragoza, Salas]
119. Como somos per conssello do demo / Andalucía, 2018

120. Quantos me creveren loarán / La Vida de María, 1995
121. De muitas maneiras busca a Virgen esperital / Este de Francia, 2020-1
122. Miragres muitos / Toledo, 1994
123. De Santa Maria sinal / Francia, 1997-8 / Sur de Francia, 2019-20 v
124. O que pola Virgen leixa / Jerez, 1997 / Andalucía (v), 2018
125. Muit' é mayor o ben fazer / Este de Francia, 2020-1 v
126. De toda chaga ben pode guarir / Valencia, 2006
127. Non pod' ome pela Virgen / Flauta y tamboril, 2001-2 / Este de Francia, 2020-1
128. Tan muit' é Jesu-Cristo / Bestiario, 2001
129. De todo mal e de toda ferida / Valencia, 2006

130. Quen entender quiser [***]
131. En tamanna coita non pode seer / Bizancio, 2006 / Alejandría, 2015 / Ultramar, 2016
132. Quen leixar Santa Maria / Italia, 1997-8
133. Resurgir pode e face-los seus / Valencia, 2006
134. A Virgen en que é toda santidade [París]
135. Aquel podedes jurar / Flauta y tamboril, 2001-2 / Inglaterra, 2007
136. Poi-las figuras / Italia, 1997-8
137. Sempr' acha Santa Maria / Castilla y León, 1995 / Norte de Francia, 2019
138. Quen a Santa Maria de coraçon / Bizancio, 2006 / Ultramar, 2016
139. Maravillosos et piadosos / Flandes, 2009

140. A Santa Maria dadas [***]
141. Quen muit'onrrar o nome da Sennor / Este de Francia, 2020-1
142. Ena gran coita sempr' acorrer / Castilla-La Mancha, 2000 / Virgen de Atocha, 2000
143. Quen algũa cousa quiser pedir / Jerez, 1997
144. Con razon é d'averen gran pavor / Flauta y tamboril, 2001-2 / Extremadura, 2002
145. O que pola Virgen de grado / Virgen de Atocha, 2000 / Bizancio, 2006 / Alejandría, 2015
146. Quen comendar de coraçon / Catalunya, 2007 / Este de Francia, 2020-1 v
147. A Madre do que a bestia / Flauta y tamboril, 2001-2 / Sur de Francia, 2019-20 v
148. De mui grandes periglos / Francia, 1997-8
149. Fol é a desmesura / Alemania, 2008

150. A que Deus ama, amar devemos [***]
151. Sempr' a Virgen, de Deus Madre / Santa María del Puerto · I, 1996-2000
152. Tantas nos mostra a Virgen / Caballeros, 1996-7
153. Quen quer que ten en desden / Flauta y tamboril, 2001-2 / Sur de Francia, 2019-20
154. Tan grand' amor á a Virgen / Catalunya, 2007
155. Ali u a peedença / Alejandría, 2015
156. A Madre do que de terra / Este de Francia, 2020-1
157. Deus por sa Madre castiga / Flauta y tamboril, 2001-2 / Sur de Francia, 2019-20
158. De muitas guisas los presos solta / Caballeros, 1996-7 / Flandes, 2009 / Sur de Francia, 2019-20
159. Non sofre Santa Maria / Flauta y tamboril, 2001-2 / Sur de Francia, 2019-20 v

160. Quen bõa dona querrá loar [***]
161. Poder á Santa Maria / Valencia, 2006 / Andalucía, 2018
162. A sas figuras muit' onrrar / Castilla-La Mancha, 2000
163. Pode por Santa Maria [Huesca, Salas]
164. [Salas]
165. Niun poder deste mundo [= CSM 395] / Ultramar, 2016
166. Como poden per sas culpas [Salas]
167. Quen quer que na Virgen / Mujeres, 2010
168. En todo logar á poder a Virgen / Catalunya, 2007
169. A que por nos salvar / Murcia, 2017

170. Loar devemos a que sempre faz [***]
171. Santa Maria grandez faz miragres [---]
172. A madre de Jesucristo / Jerusalén, 2016-2017
173. Tantas en Santa Maria son / Remedios Curativos, 1994
174. [---]
175. Por dereito ten a Virgen / El Camino de Santiago, 2004 / Sur de Francia, 2019-20 v
176. Soltar pode muit'agynna [Mallorca, Salas]
177. Non vos é gran maravilla [Aragón]
178. A que faz o ome morto / Castilla-La Mancha, 2000
179. Ben sab' a que pod' e val / Castilla-La Mancha, 2000

180. Vella e ninya / La Vida de María, 1995
181. Pero que seja a gente / Andalucía, 2018
182. Deus, que mui ben barata / Alejandría, 2015
183. Pesar á Santa Maria [Faro, Algarve, Portugal]
184. A Madre de Deus [Santiago]
185. Poder á Santa Maria / Andalucía, 2018
186. Quen na Virgen santa muito / Valencia, 2006 / Mujeres, 2010
187. Gran fe devia om' aver / Jerusalén, 2016-2017
188. Coraçon d'om' ou de moller [= CSM 394] / Sevilla, 1996 / Mujeres, 2010
189. Ben pode Santa Maria guarir / Remedios Curativos, 1994 / Bestiario, 2001 / Valencia, 2006

190. Pouco devemos preçar [***]
191. [Ródenas, Albarracín]
192. Muitas vegados o dem' [= CSM 397] / Castilla-La Mancha, 2000
193. Sobelos fondos do mar / ( Luz de la Mediterrania, 1998 ) / Sur de Francia, 2019-20
194. Como o nome da Virgen / Catalunya, 2007
195. Quena festa e o dia / Caballeros, 1996-7 / Sur de Francia, 2019-20 v
196. Senpre punnou muit' a Virgen / Ultramar, 2016
197. Como quer que gran poder / Extremadura, 2002
198. Muitas vezes volv'o demo / Extremadura, 2002
199. Com'é o mund' avondado / Extremadura, 2002

200. Santa Maria loei / Centenales, 2013
201. Muit' é mais a piadade / Mujeres, 2010 / Murcia, 2017
202. Muito á Santa Maria [Paris]
203. Quen polo amor / Mujeres, 2010
204. Aquel que a Virgen Santa / Sur de Francia, 2019-20
205. Oraçon con piadade / Castilla-La Mancha, 2000
206. Quen souber Santa Maria / Italia, 1997-8
207. Se ome fezer de grado / Caballeros, 1996-7 / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
208. Aquele que ena Virgen / Flauta y tamboril, 2001-2 / Sur de Francia, 2019-20
209. Muito faz grand' erro / Mar Cantábrico, 2009

210. Muito, foi noss' amigo [= CSM 416] / La Vida de María, 1995
211. Apostos miragres faz todavia / Valencia, 2006
212. Tod' aquel que pola Virgen / Toledo, 1994
213. Quen serve Santa Maria / Extremadura, 2002
214. Como a demais da gente quer gãar / Sur de Francia, 2019-20
215. Con gran razón / Andalucía, 2018
216. O que en Santa Maria de coraçon / Caballeros, 1996-7 / Flandes, 2009
217. Non dev' entrar null' ome / Sur de Francia, 2019-20
218. Razon an de seeren / El Camino de Santiago, 2004
219. Non conven aa omagen / Italia, 1997-8

220. E quena non loara [***]
221. Ben per está aos reis / Castilla y León, 1995
222. Quen ouver na Groriosa fiança [Chelas, Portugal]
223. Todo-los coitados que queren [Estremoz y Terena, Portugal]
224. A Reinna en que é comprida [Terena, Portugal]
225. Muito bon miragr' a Virgen faz / Jerez, 1997 / Bestiario, 2001
226. Assi pod' a Virgen so terra / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
227. Quen os pecadores guia / Sevilla, 1996
228. Tant'é grand'a sa mercee [Terena]
229. Razon é grand' e dereito / Castilla y León, 1995

230. Tod'ome deve dar loor [***]
231. Vertud' e sabedoria / Ultramar, 2016
232. En toda-las grandes coitas / Caballeros, 1996-7
233. Os que bõa morte morren / Caballeros, 1996-7
234. A que faz os peccadores [Saldaña y Vila Sirga]
235. Como gradecer ben-feito / Castilla y León, 1995
236. A Santa Madre daquele / Francia, 1997-8 / Este de Francia, 2020-1 v
237. Se ben ena Virgen fiar [Santarém, Portugal]
238. O que viltar quer a Virgen [Guimaraes, Portugal]
239. Guardar-se deve tod’ ome de jurar / Murcia, 2017

240. Os pecadores todos loarán [***]
241. Parade mentes ora / Este de Francia, 2020-1
242. O que no coraçon d'ome / Burgos, 2008
243. Carreiras e semedeiros / Bestiario, 2001
244. Gran dereit' é que mal venna / Valencia, 2006 / Mar Cantábrico, 2009
245. O que en coita de morte [San Salvador de la Torre, Portugal]
246. A que as portas do ceo abriu / Castilla-La Mancha, 2000
247. Assi como Jhesocristo [Salas]
248. Sen muito ben que nos face / Mar Cantábrico, 2009
249. Aquel que de voontade / Burgos, 2008

250. Por nos virgen madre [***]
251. Mui gran dereito faz / Este de Francia, 2020-1
252. Tan gran poder a ssa Madre / Burgos, 2008
253. De grad' á Santa Maria / El Camino de Santiago, 2004 / Sur de Francia, 2019-20 v
254. O nome da Virgen santa / Mar Cantábrico, 2009 / Norte de Francia, 2019
255. Na malandança noss' amparança / Este de Francia, 2020-1
256. Quen na Virgen groriosa / Castilla-La Mancha, 2000 / Sur de Francia, 2019-20 v
257. Ben guarda Santa Maria / Sevilla, 1996 / Andalucía (v), 2018
258. Aquela que a seu Fillo / Flauta y tamboril, 2001-2
259. Santa Maria punna d'aviir / Remedios Curativos, 1994 / Viola de rueda, 2004 / Norte de Francia, 2019

260. Dized' ai, trobadores [***]
261. Quen Jesu-Crist'e ssa Madre veer / Burgos, 2008
262. Se non loassemos por al / Este de Francia, 2020-1 v
263. Muit' é ben-aventurado / Mar Cantábrico, 2009
264. Pois as seus que ama defende / Bizancio, 2006
265. Sempr' a Virgen Santa dá / Bizancio, 2006 / Alejandría, 2015
266. De muitas guisas miragres / Burgos, 2008
267. A que Deus pres carn' [= CSM 337] / Burgos, 2008 / Flandes, 2009
268. Gran confiença na Madre / Remedios Curativos, 1994 / El Camino de Santiago, 2004
269. A que poder á dos mortos / Norte de Francia, 2019

270. Todos con alegria cantand [***]
271. Ben pode seguramente [Azemur, Marruecos]
272. Maravillosos miragres / Roma, 2014
273. A Madre de Deus / Andalucía, 2018
274. Poi-lo pecador punnar / Burgos, 2008 / Mar Cantábrico, 2009
275. [Terena, Portugal]
276. Quenna Virgen por sennor [Prado, Segovia]
277. Maravilho-m'eu com' ousa [Algarve, Portugal]
278. Como sofre mui gran coita / El Camino de Santiago, 2004
279. Santa Maria, valed', ai Sennor / Centenales, 2013

280. [***]
281. U alguen a Jhesu Cristo / Este de Francia, 2020-1
282. Par Deus, muit' á gran vertude / Castilla y León, 1995
283.. Quen vai contra Santa Maria [Terena, Portugal]
284. Quen ben fiar'na Virgen / Virgen de Atocha, 2000
285. Do dem' a perfia / La Vida de María, 1995 / Virgen de Atocha, 2000 / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
286. Tanto quer Santa María / Bestiario, 2001
287. O que en Santa Maria / Jerusalén, 2016-2017
288. A Madre de Jhesu-Cristo / La Vida de María, 1995 / Inglaterra, 2007
289. Pero que os outros santos [= CSM 396] / Virgen de Atocha, 2000

290. Maldito seja quen non loará [***]
291. Cantand' e en muitas guisas / Castilla y León, 1995
292. Muito demostra a Virgen / Remedios Curativos, 1994 / Sevilla, 1996
293. Par Deus muit' é gran dereito / Italia, 1997-8
294. Non é mui gran maravilla / Alemania, 2008
295. Que por al non devess' om' / Sevilla, 1996 / Murcia, 2017
296. Quen aa Virgen santa / Inglaterra, 2007
297. Com' é mui bõa creença [= CSM 388] / Virgen de Atocha, 2000 / Murcia, 2017
298. Graça e vertude mui grand' e amor / Norte de Francia, 2019
299. De muitas maneiras Santa Maria / Valencia, 2006 / Alemania, 2008 / Murcia, 2017

300. Muito deveria ome sempr' a loar / Centenales, 2013
301. Macar faz Santa Maria miragres [Carrión y Vilasirga]
302. A Madre de Jhesu Cristo [Montserrat]
303. Por fol tenno quen na Virgen / Burgos, 2008
304. Aquela en que Deus carne prendeu [Ribela]
305. Senpre devemos na Virgen / Virgen de Atocha, 2000
306. Por gran maravilla tenno / Roma, 2014
307. [Mongibello, Sicilia]
308. De todo mal pod' a Virgen / Norte de Francia, 2019
309. No deben por maravilla / Roma, 2014

310. Muito per dev' a Reynna [***]
311. O que diz que servir / Catalunya, 2007
312. Non conven que seja feita / Catalunya, 2007
313. Ali u todos los santos / El Camino de Santiago, 2004
314. [Segovia]
315. Tant'aos peccadores a Virgen / Virgen de Atocha, 2000
316. [Alenquer]
317. Mal ss' á end' achar [Galicia]
318. Quen a Deus e a ssa Madre / Virgen de Atocha, 2000 / Sur de Francia, 2019-20 v
319. Quen quer mui ben pod'a Virgen / Extremadura, 2002

320. Santa Maria leva [***]
321. O que mui tarde / Andalucía, 2018
322. A Virgen, que de Deus Madre / Remedios Curativos, 1994
323. Ontre toda-las vertudes / Sevilla, 1996 / Andalucía, 2018
324. A Sennor que mui ben soube / Sevilla, 1996
325. Con dereit'a Virgen Santa / Sevilla, 1996 / Extremadura, 2002
326. A Santa Maria muito ll'é greu / Extremadura, 2002
327. Porque ben Santa Maria / Italia, 1997-8 / Viola de rueda, 2004
328. Sabor a Santa Maria / Santa María del Puerto · I, 1996-2000
329. Muito per é gran dereito / Extremadura, 2002

330. Madre de Deus, Nostro Sennor / La Vida de María, 1995
331. Ena que Deus pos vertude grand / Sur de Francia, 2019-20
332. Atan gran poder o fogo / Castilla y León, 1995
333. Connosçudamente mostre miragres [Terena]
334. De resorgir ome morto / Extremadura, 2002
335. Com' en si naturalmente / Jerez, 1997 / Italia, 1997-8
336. [---]
337. Tan gran poder á a Virgen / Jerusalén, 2016-2017
338. Muitos que pelos pecados / Remedios Curativos, 1994
339. En quantas guisas os seus / Valencia, 2006 / Murcia, 2017

340. Virgen madre groriosa [= CSM 412] / La Vida de María, 1995
341. Com'á gran pesar a Virgen / Caballeros, 1996-7 / Este de Francia, 2020-1 v
342. Con razon nas creaturas / Bizancio, 2006 / Ultramar, 2016
343. A Madre do que o demo / Mar Cantábrico, 2009 / Sur de Francia, 2019-20 v
344. Os que a Santa Maria saben / Sevilla, 1996
345. Sempr' a Virgen groriosa / Jerez, 1997
346. Com' a grande enfermidade [Estremoz, Portugal]
347. A madre de Jesucristo / Andalucía, 2018
348. Ben parte Santa Maria / Sevilla, 1996 / Andalucía (v), 2018
349. Muito praz aa Virgen Santa [= CSM 387] / Sevilla, 1996

350. Santa Maria, Sennor [***]
351. A que Deus avondou tanto [Arconada, Palencia]
352. Fremosos mirages / Jerez, 1997
353. Quen a omagen da Virgen / Andalucía, 2018
354. Eno pouco e no muito / Sevilla, 1996 / Bestiario, 2001
355. [Vilasirga y Mansilla]
356. Non é mui grant maravilla / Santa María del Puerto · I, 1996-2000
357. Como torç o dem' os nenbros / Andalucía, 2018
358. A que as cousas coitadas / Santa María del Puerto · I, 1996-2000 / Andalucía, 2018
359. As mãos de Santa Virgen / Jerez, 1997 / Andalucía, 2018

360. Loar devemos a Virgen [***]
361. Null ome per ren [Las Huelgas, Burgos]
362. Ben pode Santa Maria [Chartres, Francia]
363. En bon ponto vimos esta / Caballeros, 1996-7 / Este de Francia, 2020-1 v
364. Quem por serviço da Virgen / Santa María del Puerto · I, 1996-2000
365. Ben tira Santa Maria / Sur de Francia, 2019-20
366. A que por nossos cantares / Andalucía, 2018
367. Grandes miragres faz Santa Maria / Andalucía, 2018
368. Como nos da carreyras / Andalucía, 2018
369. Como Jesucristo fezo a san Pedro [Santarém, Portugal]

370. Loemos muit'a Virgen [***]
371. Tantos vay Santa Maria / Jerez, 1997
372. Muit' éste mayor cousa / Andalucía, 2018
373 = CSM 267
374. Muito quer Santa Maria / Jerez, 1997
375. En todo nos faz merçee / Remedios Curativos, 1994
376. A Virgen cuja merçee / Sevilla, 1996
377. Sempr' a Virgen groriosa / Santa María del Puerto · I, 1996-2000
378. Muito nos faz gran merçee / Santa María del Puerto · I, 1996-2000 / Andalucía, 2018
379. A que defende do demo / Sevilla, 1996

380. Sen calar [***]
381. Como a voz de Jesu-Cristo / Jerez, 1997 / Andalucía, 2018
382. Verdad' éste a paravoa / Santa María del Puerto · I, 1996-2000
383. O ffondo do mar tan chão / Castilla-La Mancha, 2000 / Jerusalén, 2016-2017
384. A que por gran fremosura / La Vida de María, 1995 / Andalucía, 2018
385. De toda enfermidade / Santa María del Puerto · I, 1996-2000 / Andalucía, 2018
386. A que avondou do vinno / Sevilla, 1996 / Merlín y otras Cantigas Celtas, 2006
387 = CSM 349
388 = CSM 295
389. A que pera parayso / Andalucía, 2018

390. Sempre faz o mellor [***]
391. Como pod' a Groriosa / Jerez, 1997
392. Macar è Santa Maria / Andalucía, 2018
393. Macar é door a rravia / Remedios Curativos, 1994
394 = CSM 187
395 = CSM 165
396 = CSM 289
397 = CSM 192
398. A madre do Pastor bõo / Jerez, 1997
399. [Elvás, Portugal]

400. Pero cantigas de loor / Centenales, 2013
401. Macar poucos cantares / Centenales, 2013
402. [SIN MÚSICA]
403. Aver non poderia / Nuestro Señor, 2011
404. Non é sen guisa d' enfermos sãar / Códice de Toledo, 2021
405. De muitas guisas mostrar / Ultramar, 2016 / Códice de Toledo, 2021 v
406. Ben vennas Mayo / Nuestro Señor, 2011
407. Como o demo cofonder / Italia, 1997-8 / Viola de rueda, 2004
408. [Lombardía y Salas]
409. Cantando e con dança [SIN MÚSICA]

410. Quem Santa Maria / La Vida de María, 1995
411. Beyto foi o dia / La Vida de María, 1995
412 = CSM 340. Virgen Madre groriosa / La Vida de María, 1995
413. Tod' aqueste mund' a loar / La Vida de María, 1995
414. Como Deus é comprida Triidade / La Vida de María, 1995
415. Tan bẽeyta foi a saudaçon / La Vida de María, 1995
416 [= CSM 210]. Muito foi noss' amigo Gabriel / La Vida de María, 1995
417. Nobre don e muy preçado / La Vida de María, 1995
418. Os sete dões que dá Deus / La Vida de María, 1995
419. Des quando Deus sa Madre / La Vida de María, 1995

420. Bẽeyta es, Maria / La Vida de María, 1995
421. Nenbre-sse-te, Madre de Deus / La Vida de María, 1995
422. Madre de Deus, ora por nos / La Vida de María, 1995
423. Como podemos a Deus gradeçer / Nuestro Señor, 2011
424. Pois que dos reys nostro Sennor / Nuestro Señor, 2011
425. Alegria, alegria / Nuestro Señor, 2011
426. Subiu ao ceo o Fillo de Deus / Nuestro Señor, 2011
427. Todo-los bẽes que nos Deus / Nuestro Señor, 2011

CSM 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400