Schola Hungarica / St. Elizabeth of Hungary


IMAGEN

hungaroton.hu
Hungaroton HCD 31605
1995
Franciscan Church, EsztergomST. ELIZABETH OF HUNGARY
Two Medieval Offices


I. THE CAMBRAI OFFICE

1 - Gaudeat Hungaria (Antiphon)     [0:34]
2 - Pange lingua gloriosae (Hymn)     [2:04]

3 - The 1st Nocturn [6:58]
Elisabeth insignis - Sui lusus - Jam adulta     (Antiphons)
Super regum - Sub Conrado - Lac fluentis     (Responsories)

4 - The 2nd Nocturn     [6:25]
Defuncto Langravio - Hospitale constituit - Pia gestans (Antiphons)
Dum apertum - Ante dies - Cui nex apex (Responsories)

5 - The 3rd Nocturn     [7:59]
Admirandae saeculis - Mira nostri - Foris mirabiliter (Antiphons)
Quibus virtus - Ab insanis - Tantae signa (Responsories)

6 - Un chant renvoisie / Decantatur (Motet)     [1:50]
7 - Filiae Jerusalem (Magnificat-Antiphon) - Tuorum corda (Prayer)     [3:09]
8 - Mellis stilla (Motet)     [1:07]


II. THE CENTRAL EUROPEAN OFFICE

9 - The Antiphons of the 1st Vespers     [3:52]
Laetare Germania - Quae nexu - Apta tandem - Sic fulgebat - Quanto sese

10 - Mulierem fortem (Capitulum) - Benedictus sit (Responsory) -
Specie tua (Versicle)     [3:20]

11 - Gaude caelum (Magnificat-Antiphon)     [1:09]
12 - Regi Deo (Invitatory)     [3:33]

13 - Readings and Responsories to the Vigils (Excerpts)     [7:42]
Ad decus - O mirandam
Sequitur schola - Egens egenis
In hac schola - O lampas

14 - Cornu salutis (Benedictus-Antiphon)     [0:56]
15 - Balthasar Resinarius: Benedictus sit (4-part Responsory)     [5:33]

16 - The Antiphons of the 2nd Vespers     [2:05]
Dominus Elisabeth - Deus cum laetitia - Haec ad Deum -
Domo rebus - In tantis virtutibus


17 - Mulierem fortem (Capitulum) - Recordare mater (Responsory)     [2:36]

18 - Heinrich Finck (1445-1527): Novum sidus (4-part Hymn) -
Specie tua (Versicle)     [4:36]

19 - Magnificat (polyphonic setting, Anonym) -
Exsultet vox (Magnificat-Antiphon)     [8:32]

20 - Új világosság jelenék (Hymn in vernacular)     [0:27]


SCHOLA HUNGARICA

Soloists:
Bali János, Soós András, Dobszay Ágnes, Béres Ágnes, Kemény Kinga, Bede Sarolta

Conducted by

DOBSZAY LÁSZLÓ
(3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 20)
SZENDREY JANKA
(1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)


Sung in Latin and HungarianSUNG TEXTSIMAGEN


Magyarországi Szent Erzsébet


A 13. század annyi fontos fejleménye - a keresztes hadjáratok, az első gótikus katedrálisok, a kolduló rendek elterjedése, az egyházi polifónia felvirágzása - közepette élt egy fiatal asszony, egy királylány, kinek jámbor élete megigézte kortársait, megihlette a művészeket és zenészeket. Erzsébet II. András és Gertrudis magyar királyi pár gyermekeként született 1207-ben, majd Wartburgban nőtt fel jövendő férje, a későbbi thüringiai herceg mellett. Házasságuk boldog volt, három gyermekük született; de férje meghalt a keresztes hadjáratban, s ezután Erzsébet elhagyta Wartburgot, hogy életét Istennek áldozza. Miután látogatást tett nagybátyjánál, a bambergi püspöknél, és Eisenachban, ahol Szent Ferenc harmadrendjének ruháját öltötte magára, Erzsébet eladta hozományát, Marburgban telepedett le, s a szigorú Konrád mester lelki vezetése alatt élt. A városban kórházat alapított, melyben maga is dolgozott kimerülésig, betegségig és 1231. november 17-én, 23 éves korában bekövetkezett haláláig. Magyarországi Szent Erzsébetet 1235. május 27-én szentté avatták, a kórház az ő jóságának emlékjele lett. Ma is kórházak ezreit nevezik el Szent Erzsébetről, s ő a védőszentje a Szent Ferenc harmadrendjébe tartozó asszonyoknak, továbbá a brit királyi családnak is.

A 13. századi krónikák mondják el azt az elbűvölő élettörténetet, melyről az itt felvett két Szent Erzsébet zsolozsma szól. Amikor Erzsébet anyja meghalt Magyarországon, egy kis Cambrai-közeli faluból, Honnecourtból bíztak meg egy építőművészt, hogy Magyarországra jőve tervezze meg a sírt. Néhány évvel később viszont Erzsébet tüntette ki egy nagylelkű adománnyal Cambrai katedrálisát. Ebből egy új gótikus kórust építettek, melynek rajzai fennmaradtak Villard de Honnecourt vázlatkönyvében, mégpedig a Gertrudis-sírnak és a magyarországi úton látott nagyszerű katedrálisoknak ábrázolásával együtt. Amikor aztán Erzsébet meghalt, a cambrai-i papok az ő szívét a katedrális új kórusában e célra épített oltárba hozták el. Röviddel ezután egy zenész, az ágostoros kanonok Cambrai-i Péter "neumákat" (vagyis melizmákat vagy rövid dallamokat) komponált egy Szent Erzsébet-zsolozsma számára, melynek szövegét St. Quentin-i Gerard írta (kinek nevét azáltal a beszámoló által ismerjük, melyet a Töviskorona-ereklyének a párizsi Sainte Chapelle-be való átviteléről készített).

Az itt felvett két zsolozsma egyike Péter és Gerard művét mutatja be: valószínűleg ez a legré-gibb Szent Erzsébet-zsolozsma, s a "Gaudeat Hungaria" antifonával kezdődik. E zsolozsma versszak-típusait Szent Ferenc zsolozsmájából kölcsönzi, beszél az Erzsébet által Szent Ferenc tiszteletére szentelt kórházról, és a Matutinum (virrasztó zsolozsma) valamennyi responzóriumában melizmát énekeltet. Olvasmányait a Sainte Chapelle egy kéziratába Szent Ferenc életrajzával együtt írták be, s az olvasmányokat egy híres párizsi truvér, Rutebeuf fordította le franciára. A másik, szélesebb körben ismert zsolozsma a "Laetare Germania" antifonával kezdődik, Szent Erzsébet ereklyéinek "fölemelésére" készült, mely a marburgi Erzsébet-templomban történt 1236. május 2-án. Röviddel ezután Magyarországon is bevezették e zsolozsmát, s ennek dallamaira írták Szent Imre zsolozsmájának több tételét.

Erzsébet tiszteletére szolgáló egy- és többszólamú darabok fennmaradtak a francia és magyar kéziratokban. A "Gaudeat Hungaria" zsolozsma zenéjét a Cambrai-i városi könyvtár MSS 38. kódexében, a "Mellis stilla" motettát ugyanott a MSS 410. kódexben; az "Un chant renvoisie" motettát a párizsi Arsenal-könyvtár MSS 3517-3518. kéziratában olvashatjuk. A "Laetare Germania" zsolozsma dallamait az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Mss 1/3. jelű Esztergomi Antiphonále II. kötete szerint énekeljük.

A két zsolozsmából vett részleteket a maguk liturgikus rendjében vettük fel. A "Gaudeat Hungaria" kezdetű zsolozsmában a hosszú zenei sorok rövid motívumokból vannak összerakva, az ismétlődések és zenei párhuzamok igen ritkák. A dallamok megmaradnak a modusnak megfelelő határok között. A responzóriumok verzusai régi dallamformulákat alkalmaznak. Viszont a "Laetare Germania" kezdetű zsolozsmában a frázisok gyakran párokban állnak, gyakori a zenei rím, ugyanúgy, mint más korabeli zenei műfajokban (sequentia, conductus, latin dal, liturgikus dráma). A responzórium-versek itt új kompozíciók. Több darab egyesíti az autentikus és plagális ambitust.

Az egyszólamú tételek közé beillesztett polifon darabok Szent Erzsébet és a Boldogságos Szűz középkori tiszteletét tükrözik. Egyik zeneszerzőt (valószínűleg Cambrai-i Pétert, aki "conductus" kompozícióiról is ismert volt) megragadta az a történet, mely szerint Erzsébet halálát csodálatos madárdal kísérte. Ez a tárgya az "Ante dies exitus" kezdetű 5. tónusú Matutinum-responzóriumnak ("Gaudeat Hungaria" zsolozsma). A responzórium az egész zsolozsma leghosszabb melizmájával záródik, talán a madarak énekét jeleníti meg a "decantatur" szóhoz illesztve. Ezt a melizmát kölcsönözte és ismételgette egy francia motetta ("Un chant renvoisie"), mint tenor-szólamot, s maga a kétszólamú darab az ellenmozgás mintadarabja. A "Mellis stilla" motetta a Boldogságos Szűzhöz, a cambrai-i katedrális védőszentjéhez szól. Mindkét motetta a 13. század második felében keletkezett. A "Laetare Germania" zsolozsmában beillesztett polifón "Benedictus sit" Balthasar Resinariusnak (†1544), a korai német lutheranizmus zeneszerzőjének műve. A "Novum sidus" himnusz Heinrich Fincknek (†1527), Lengyelországban, Bajorországban és Bécsben működött udvari zeneszerzőnek alkotása; a Magnificat polifón feldolgozásának szerzője ismeretlen, a pozsonyi Vesperáléban (XVI. sz.) olvasható.

Szent Erzsébet tiszteletét nem korlátozták nemzeti, sőt felekezeti határok sem, mint ahogy azt a lemez utolsó darabja mutatja. Ez nem más, mint a "Novum sidus" himnusz első versszaka, a 16. századi protestánsok magyar fordításában, kik az ősi szöveg tartalmát a reformációra értelmezték át. Így hát illő, hogy férfi, női, fiú, leányhangok társuljanak e lemezen Szent Erzsébet ünneplésére. A férfihangok uralkodnak az első, korábbi zsolozsmában, női és gyermek hangok éneklik a második zsolozsma nagy részét.

Barbara HagghSt. Elizabeth of HungaryIn the midst of the momentous developments of the thirteenth century - the Crusades, the first Gothic cathedrals, the rise of the mendicant orders, and the flowering of sacred polyphony - there lived a young woman, a king's daughter, whose pious life fascinated her contemporaries and inspired artists and musicians. Elizabeth was born to King Andrew II and Queen Gertrud of Hungary in 1207 and raised on the Wartburg alongside her future husband, later landgrave of Thuringia. Their marriage was happy, and she bore three children, but her husband died in the Crusades, whereupon she left the Wartburg to devote her life to God. After visits to her uncle, the bishop of Bamberg, and to Eisenach, where she took the robe of the Third Order of St. Francis, Elizabeth gave away her dowry and settled in Marburg to live under the spiritual leadership of the severe Master Conrad. There she established the hospital where she worked to exhaustion, illness, and death at only 23, on 17 November 1231. St. Elizabeth of Hungary was canonized on 27 May 1235, and the hospital became a memorial to her kindness; today thousands of hospitals are named after St. Elizabeth, who is also the patron saint of women of the Third Order of St. Francis and of the British royal family.

Thirteenth-century chronicles outline the fascinating story of the two plainchant offices for St. Elizabeth recorded here. When Elizabeth's mother died in Hungary, an artist from the tiny village of Honnecourt near Cambrai was commissioned to come to Hungary to design her tomb. Some years later, Elizabeth reciprocated with a generous gift to Cambrai Cathedral. With it, a new Gothic choir was built, which is sketched in Villard de Honnecourt's surviving book along with figures from Elizabeth's mother's tomb and the famous cathedrals that he saw on his trip to Hungary. When Elizabeth died, priests from Cambrai brought her heart to a special altar in the Cathedral's new choir. Soon thereafter, a musician, an Augustinian canon named Peter of Cambrai, composes neumas (melismas or short vocalized melodies) for an office in her honour with texts by Gerard of St. Quentin, known as the author of an account of the translation of the Crown of Thorns to the Sainte Chapelle in Paris.

One of the two offices whose chant is recorded here represents the work of Peter and Gerard, probably the oldest, which begins with the antiphon Gaudeat Hungaria. This office borrows poetic schemes from the office for St. Francis, tells of Elizabeth's hospital dedicated to that saint, and includes neumas for all of the Matins responsories. Its lessons were copied into a manuscript from the Sainte Chapelle together with a life of St. Francis; the lessons were translated into French by the famous Parisian trouvčre, Rutebeuf. The other, more widely known office begins with the antiphon Laetare Germania and was created for the elevation of St. Elizabeth's relics at the Elizabethkirche in Marburg on 2 May 1236. Shortly afterwards, it was introduced in Hungary, where chants from it were borrowed for St. Imre's office.

Chant and even polyphony for both offices survive in manuscripts from France and Hungary. The music for the Gaudeat Hungaria office is found in Cambrai, Bibliothčque Municipale, MSS 38 (the chant) and 410 (Mellis stilla) and in Paris, Bibliothčque de l' Arsenal MSS 3517-3518 (Un chant renvoisie). The music for the Laetare Germania office is found in Antiphonale Strigoniense, Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár (Bibliotheca Cathedrals) Mss 1/3. vol. II.

Excerpts from both offices are recorded in liturgical order. In the office beginning Gaudeat Hungaria, long musical lines are constructed from short motives. Repetition and parallel phrases are rare. At the same time, the chants remain within the ambitus appropriate for their mode. The responsory verses borrow older melodic formulas. By contrast, the office beginning Laetare Germania often pairs phrases and uses musical rhyme in ways found in other musical genres, such as the sequence, conductus, Latin song and liturgical drama. Its responsory verses are newly composed. Several chants combine the authentic and plagal ambitus.

The polyphony interspersed between the chants reflects late medieval devotion to St. Elizabeth and the Virgin Mary. One composer, perhaps Peter of Cambrai who was known to have composed conducti, was fascinated by the marvellous birdsong accompanying Elizabeth's death. It is the subject of Ante dies exitus, the fifth responsory of Matins in the office beginning Gaudeat Hungaria. The final melisma of the responsory, the longest melisma in the entire office, sets the singing of the birds, the word decantatur. This melisma was borrowed and repeated to serve as the tenor part of a French motet, Un chant renvoisie, whose two-part counterpoint is a study in contrary motion. The motet Mellis stilla is for the Virgin Mary, patron saint of Cambrai Cathedral. Both motets date from the last half of the thirteenth century. The office beginning Laetare Germania includes a polyphonic setting of the "Benedictus sit" by Balthasar Resinarius (d. 1544), a German composer for the early Lutheran church, and polyphonic setting of the hymn Novum sidus by Heinrich Finck (d. 1527), court composer in Poland, Bavaria and Vienna, that of the Magnificat is Anonym (recorded in the 16th-century polyphonic Vesperal of the St. Martin church at Pozsony/Bratislava).

The devotion to St. Elizabeth was never restricted by national or even religious boundaries, as the last chant on the recording shows. This is the first verse of the hymn Novum sidus, translated into Hungarian by Protestants in the 16th century to reveal a new meaning of the old text incipit: the Reformation. Thus, it is also fitting that men, women, boys and girls join here to venerate St. Elizabeth. Male voices are prominent in the first and older office; women and children sing most of the second.

Barbara Haggh