Carmina Burana, vol. 5 / version originale et intégrale
Plaintes Mariales du Jeu de la Passion
Clemencic Consort, instruments anciens


IMAGEN

medieval.org
Harmonia Mundi HM 339 (LP)
1978
edición española, 1979: Edigsa EHM 339A [24:35]

Ave domina mundi (CB 18*)
Choralschola

Ave Maria, gratia plena (CB 15* ’’)
Choralschola

Deus, in nomine tuo (CB 15* ’’)
Choralschola


Ludus de Pasione. Planctus mater domini (CB 16*)
soprano · flûte à bec, positif, vièle, qobuz, luth, tympanon, clochettes

Musique de Procession en interludes: Conductus (CB 34)
Flûte à bec, jeu de clochettes, vièle, bombarde, qobuz, luth, cornet à bouquin, cymbales, clochettes, tambour, tympanon


B [17:45]

Ludus de Pasione (suite)


Regali ex progenie Maria (CB 18*)
Choralschola

Sanctissima et gloriosissima (CB 18*)
Choralschola

CLEMENCIC CONSORT

Pilar Figueras · soprano

René Clemencic · flûte à bec, positif
Michael Dittrich · vièles
Alfred Hertel · bombarde
András Kecskés · qobuz, luth
František Pok · cornet à bouquin, clochettes
Wolfgang Reithofer · tympanon, tambour, cymbales, jeu de clochettes

CHORALSCHOLA DER WIENER HOFBURGKAPELLE

René Clemencic

SOURCES :
EVREUX: Ms. 2, p. 13
FLORENCE: Laurenziana Plut: 29, I
MADRID: Bibl. Nac. 20486
MUNICH: Bayer. Staatsbibl. Clm 4660
PADOUE: Bibl. Capit., C 55, p.14 et C 56, p.14
ROUEN: Rouen A.506 (666), p.12 et 0.68 (364), p.15


harmonia mundi
Enregistrament Décembre 1977, Ⓟ 1978
Prise de son et montage: Alberto Paulin
Maquete: Relations
Illustracion: photo Helmuth Nils Loose
Edita: EDIGSA, Barcelona. 1980

IMAGEN
El manuscrit original dels Carmina Burana pervingué el 1803, dins el quadre de la secularització dels convents de Baviera, a la Biblioteca Central Reial de la Cort de Munich. El primer editor d'aquests manuscrits, el bibliotecari J. A. Schmeller, els donà aquest nom de Carmina Burana (Cants de Benediktbeuern) perquè el còdex havia estat descobert al convent bavarès d'aquest nom. Però és improbable que hi fos redactat. Les recerques més recents estableixen la redacció abans de la meitat del segle XIII al Tyrol, àdhuc més versemblantment encara a Carynthie (a Maria Saal?). Aquest manuscrit representa una vasta i imposant col·lecció de peces líriques «internacionals», principalment llatines, del segle dotze tardiu al segle tretze. Per la descoberta de documents contemporanis paral·lels, es pot situar l'origen d'aquests cants a França, a Anglaterra, a Escòcia, a Suïssa, a Espanya, a Alemanya i a Itàlia. La major part de les peces són profanes, però les peces sagrades són particularment belles. A excepció d'alguns textos en mig-alt alemany i en francès, és la llengua internacional dels clergues, el llatí, que és utilitzat. Una part dels poemes en els manuscrits dels Carmina Burana és dotada de melodies, notades, al menys, per sis copistes diferents, en neumes sense línia de portada. Pels documents paral·lels hom ha pogut recuperar una part de les melodies. D'altres poden ésser retrobades per la tècnica de la contra-factura, tan apreciada a l'Edat Mitja: S'utilitzaven melodies existents, corrents, per a textos nous. Tots els aires dels Carmina Burana accessibles avui són d'una gran força i d'una bellesa extraordinària. Al costat de melodies simples, populars, s'hi troben composicions molt refinades; al costat de cants estròfics amb o sense refrany, s'hi troben grans formes, molt elaborades en estil de seqüències.


El Plany Marial del Joc de la Passió (CB 16)

El Joc de la Passió (CB 16) dels Carmina Burana reuneix els dos més cèlebres planys marials de l'Edat Mitja: Flete fideles anime i Planctus ante nescia, en una sola llarga complanta. Les dues peces figuren separadament en el còdex com a CB 4 (Flete fideles anime) i CB 14 (Planctus ante nescia). Com molts Planctus de l'edat Mitja, tenen forma de seqüència, un seguit d'estrofes encadenades (aa bb cc, etc.), tenint cada grup d'estrofes la mateixa melodia i la mateixa longitud de text. Els dos planys provenen de França. L'autor del Planctus ante nescia és conegut: Godefroid, sots-prior de Sant Víctor de Paris, que nasqué entre 1125 i 1130 i morí al voltant de 1194. Segons la llegenda, la Verge Maria en persona hauria dictat aquesta seqüència a un monjo pietós.

Flete [fideles] anime és ric en melismes expressius i treu el seu material melòdic, pràcticament enterament, del cant gregorià. En les melodies del Planctus ante nescia, els melismes són menys abundants. Característic de la seqüència, alguns passatges purament sil·làbics alternen amb melodies influenciades pels aires de dansa, populars i de música joglaresca. El gran plany marial (CB 16) succedeix immediatament dins el còdex a un plany en mig-alt alemany «Awe, awe, mich hiut unde immer we» (Ai, ai, infortuni per a mi, ara i sempre), segons les indicacions de «posta en escena» del còdex: «Item mater domini omni ploratu exhibens multos planctus et clamat ad mulieres flentes et conquerendo valde» (La Mare del Senyor canta molts de planys tot plorant i s'adreça a les dones ploroses i endolades).

El nostre programa s'obre amb un prec marial Ave domina mundi (CB 18), una sèrie de salms, antífones i precs a Maria. Segueixen dos cants de matines del temps pasqual, l'antífona Ave Maria gratia plena i el salm 53 Deus in nomine tuo. Per finir, dues peces de CB 18, l'antífona Regali ex progenie Maria i el prec Sanctissima et gloriosissima. Com a música de processó, que ve en interludi entre les diferents peces, com era habitual en les representacions dels drames litúrgics, hem utilitzat unes versions instrumentals del conductus CB 34.

Dr. René Clemencic


El manuscrito original de los Carmina Burana llegó en 1803, en el cuadro de la secularización de los conventos de Baviera, a la Biblioteca Central Real de la Corte de Munich. El primer editor de estos manuscritos, el bibliotecario J. A. Schmeller, les dio este nombre de Carmina Burana (Cantos de Benediktbeuern) porque el códex había sido descubierto en el convento bávaro de este nombre. Pero es improbable que fuera redactado allí. Las pesquisas más recientes establecen la redacción antes de la mitad del siglo XIII en el Tyrol, incluso más creíblemente, aún en Carynthie (on Maria Saal?). Este manuscrito representa una vasta e imponente colección de piezas líricas «internacionales», principalmente latinas, del siglo XII tardío al siglo XIII. Por el descubrimiento de documentos contemporáneos paralelos, se puede situar el origen de estos cantos en Francia, en Inglaterra, en Escocia, en Suiza, en España, en Alemania y en Italia. La mayor parte de las piezas son profanas, pero las piezas sagradas son particulamente bellas. A excepción de algunos textos en medio-alto alemán y en francés, es la lengua internacional de los clérigos, el latín, que es utilizado. Una parte de los poemas en los manuscritos de los Carmina Burana está dotada de melodías notadas, por lo menos por seis copistas distintos, en neumas sin línea de portada.

Por los documentos paralelos se han podido recuperar una parte de las melodías, otras pueden ser halladas por la técnica de la contrafactura, tan apreciada en la Edad Media: se utilizaban melodías existentes, corrientes, para textos nuevos. Todos los aires de los Carmina Burana accesibles hoy son de una gran fuerza y de una belleza extraordinaria. Al lado de melodías simples, populares, se hallan composiciones muy refinadas; al lado de cantos estróficos con o sin refrán, se hallan grandes formas, muy elaboradas en estilo de secuencias.

El Llanto Marial del Juego de la Pasión (CB 16)

El Juego de la Pasión (CB 16) de los Carmina Burana reúne los dos más célebres llantos mariales de la Edad Media: Flete fideles anime y Planctus ante nescia, en una sola larga complanta. Las dos piezas figuran separadamente en el códex como CB 4 (Flete fideles anime) y CB 14 (Planctus ante nescia). Como muchos Planctus de la Edad Media, tienen forma de secuencia, un conjunto de estrofas encadenadas (aa bb cc, etc.), teniendo cada grupo de estrofas la misma melodía y la misma longitud de texto. Los dos llantos provienen de Francia. El autor del Planctus ante nescia es conocido: Godefroid, subprior de San Victor de París, que nació entre 1125 y 1130 y murió hacia 1194. Según la leyenda, la Virgen María en persona habría dictado esta secuencia a un monje piadoso.

Flete fideles anime es rico en melismos expresivos y trae su material melódico, prácticamente enteramente, del canto gregoriano. En las melodías del Planctus ante nescia, los melismos son menos abundantes. Característico de la secuencia, algunos pasajes puramente silábicos alternan con melodías influenciadas por los aires de danza, populares y de música juglaresca.

El gran llanto marial (CB 16) sucede inmediatamente en el códex a un llanto en medio alto alemán, «Awe, awe, mich hiut unde immer we» (Ai, ai, infortunio para mí, hoy y siempre), según las indicaciones de «puesta en escena» del códex: «Item mater domini omni ploratu exhibens multos planctus et clamat ad mulieres flentes et conquerendo valde» (La Madre del Señor canta muchos llantos llorando y se dirige a las mujeres llorosas y enlutadas).

Nuestro programa se abre con un ruego marial Ave domina mundi (CB 18), una serie de salmos, antífonas y ruegos a María. Siguen dos cantos de maitines del tiempo pascual, la antífona Ave Maria gratia plena y el salmo 53 Deus in nomine tuo. Para terminar, dos piezas de CB 18, la antífona Regali ex progenie Maria y el ruego Sanctissima et gloriosissima. Como música de procesión, que va de interludio entre las distintas piezas, como era habitual en las representaciones de los dramas litúrgicos, hemos utilizado unas versiones instrumentales del conductus CB 34.

Dr. René Clemencic


He conservado el sabor peculiar de las notas castellanas, melismos incluidos.

El LP no tiene separación de pistas y solo ofrece la duración total de ambas caras
A continuación puede verse la duración de las pistas individuales
y el desglose por estrofas del Ludus de Passione
con dos secciones entremezcladas, Planctus ante nescia y Flete fideles anime.I. CB 018*. Ave, domina mundi  [3:11]
II. CB 015’’. Ave Maria, gratia plena  [1:18]
III. CB 015’’. Deus, in nomine tuo  [2:08]

IV. CB 016*. LUDUS DE PASSIONE. Planctus mater domini  [32:24]


FLETE FIDELES ANIME
1a. Flete fideles anime · 1b. Fleant materna viscera  [1:14]
2a. Triste spectaculum · 2b. Dum caput cernuum  [2:38]
interlude  [1:37]
3a. Ergo quare, fili care  [0:45]
interlude  [0:59]
3b. Munda caro mundo cara  [0:42]
4a. O mentes perfidas · 4b. A dampnaticiis  [1:54]

interlude  [1:07]

PLANCTUS ANTE NESCIA
1a. Planctus ante nescia · 1b. Orbat orbem radio  [0:48]
2a. Fili, dulcor unice · 2b. Mentem, pectus, lumina  [0:51]
3a. Flos forum, dux morum · 3b. Hinc ruit, hinc fluit  [1:00]
4a. O quam sero deditus · 4b. O quis amor corporis  [0:47]
5a. O pia gratia · 5b. O fera dextera  [0:55]
6a. O verum eloquium · 6b. Gemitus, suspiria  [0:45]
7a. Parcite proli · 7b. Morte, beate  [0:46]

interlude  [1:10]B
FLETE FIDELES ANIME
5a. Mi Iohannes, planctum move  [0:55]

interlude  [0:38]

PLANCTUS ANTE NESCIA
8a Que crimen, que scelera · 8b. Nato, queso, parcite  [1:08]
9a. Reddite mestissime · 9b. Utinam sic doleam  [0:43]
10a. Quid stupes, gens misera · 10b. Solem privas lumine  [0:55]
11a. Homicidam liberas · 11b. Famis, cedis pestium  [0:51]
12a. Gens ceca gens flebilis · 12b. Quos fecisti fontium  [0:36]
13a. Flete, syon filie · 13b In amplexus ruite  [1:09]
14. In hoc gaudeo  [0:33]

interlude  [1:08]

FLETE FIDELES ANIME
5b. Salutaris noster luses  [0:55]
6a. Hac in vita sum invita · 6b. Celum terre celum terre  [1:45]

interlude  [2:00]
interlude  [1:09]

V. CB 018*. Regali ex progenie  [1:29]
VI. CB 018*. Sanctissima et gloriosissima  [0:31]