Olasz reneszánsz zene
Benkő Dániel
Andrea von Ramm • Bakfark Consort • Az Ifjú Zenebarátok Kórusa


IMAGE

1981
Hungaroton SLPX 12211
A

1 - Vincenzo CAPIROLA
a) Ricercar VI   [3:45]
b) „Qui tollis” [JOSQUIN, Missa Pange lingua]   [2:46]
c) Padoana   [1:54]
d) Ricercar V   [3:53]

2 - Frottolák
a) Gregorius LUPPATUS. Voglio gir   [2:49]
b) Marcus CARA. Si come che'l bianco   [1:35]
c) MICHAELIS. Si me piace   [2:55]
d) Marcus CARA. Io son l'ocel   [2:45]
e) Marcus CARA. Jo non compro   [1:39]
f) Bartolomeo TROMBONCINO. A la guerra   [1:51]


B

2 - Frottolák
g) Antonius CAPREOLUS. Ogni amor   [2:20]
h) Bartolomeo TROMBONCINO. Piů che mai   [3:41]

3 -
a) Francesco SPINACINO. Recercare   [1:54]
b) Joan Ambrosio DALZA. Pavana alla ferrarese, Saltarello, Piva   [4:20]

4 - Philippe VERDELOT
a) Divini occhi sereni   [1:14]
b) Quanto sia liet' il giorno   [1:24]
c) Donna leggiadra, e bella   [0:51]

5 - Francesco da MILANO, Jean MATELART
a) Fantasia sexta   [1:20]
b) Fantasia quarta   [1:37]

6 - Francesco da MILANO
a) Ricercar XXIII   [3:17]
b) Fantasia XIII   [3:05]


Benkő Dániel • lant

Andrea von Ramm • alt (#2)


Bakfark Consort (#2)
Benkő Dániel

Benkő Dániel • lant
Gáblik Zoltán • szoprán-, alt-, tenorblockflöte
Herényi István • tenorblockflöte
Kakuk Balázs • diszkant, alt-, tenorgamba
Novák János • basszusgamba
Pászti György • blockflöte
Pertorini Rezső • tenorgamba
Zsoldos Béla • ütőhangszerek


Az Ifjú Zenebarátok Kórusa ("Jeunesses Musicales") (#2, 4)
Ugrin Gábor


Tornai Péter • lant (#5)

Olasz reneszánsz zene

A XV–XVI. század zenetörténetének egyik leglényegesebb ismérve az, hogy a hangszeres zene egyre inkább függetlenné vált az énekelttől. Ez az elkülönülés természetesen nem köthető egyetlen időponthoz; miközben új hangszeres műfajok, formák születtek, a kiadványok nagy számában tovább élt a hagyomány. Ennek jelei például az olyan feliratú címlapok, amelyek szerint az illető gyűjtemény zenei anyaga énekhangokon és hangszereken (illetve bármilyen összeállítású együttesen) egyaránt megszólaltatható.

Nem véletlen, hogy éppen olasz zenét tartalmaz lemezünk: a hangszeres zene itt volt a legjelentősebb, legszélesebb körben művelt a XVI. században – legalábbis erről tanúskodik a fennmaradt kottaanyag. Itt jelent meg a század elején az első nyomtatott lantkotta is.

Gombosi Ottó jellemzése szerint „Vincenzo Capirola kora első lantkomponistája, rendkívül eredeti, nyugtalan hangzásokat kereső művész”. Szép kivitelezésű, lantműveket tartalmazó kéziratos gyűjteménye feltehetően 1516-17-ben keletkezett, amikor a komponista Velencében élt.

A korai ricercarok általános jellemzői: rövidek, kimutatható formaterv nélküliek, improvizatív karakterűek. Megfigyelhető, hogy hangszerszerű részletek vokális mintára szerkesztett szakaszokkal váltakoznak bennük.

Még Capirolánál sem használjuk „visszakeresni” érte¬lemben a szót, miként az később elterjedt. Willi Apel az orgona-ricercarokkal kapcsolatban mutatott rá arra, hogy a „ricercar” az angol „research”-csel rokon értelmű, „study”-t, azaz tanulmányt, gyakorlatot jelent. Vincenzo Capirola VI. ricercarjában figyelemreméltó formaépítő elv a szekvenciázás. A gyűjtemény intavolációi különböző felépítésű vokális eredetit dolgoznak fel. Josquin „Pange lingua” miséjének „Qui tollis”-ában a négyszólamú textúrát különböző, kontrasztáló regiszterekben levő szólampárok törik meg. Sajátos helyet foglal el a kéziratban a Padoana: ez az egyetlen ilyen című tánc, amelynek nincsen megkülönböztető jelzője (pl. „francese”). A kottában közvetlenül utána következő V. ricercar zárja a lemez első tömbjét.

A XV. század utolsó évtizedében rendkívül népszerűvé váltak a frottolák, Isabelle d'Este, Francesco Gonzaga felesége megteremtette az olasz kompozíciós stílus kialakulásának feltételeit, jelentősen támogatva a frottolistákat. A XIV. századi frottolától eltérően most személyes természetű a költemények mondanivalója, a késői XV. század frottolái az „ich-líra” képviselői. Felépítésükre jellemző a felső szólam kiemelkedő szerepe. E dallamhoz basszus és két, gyakran azonos magasságú közbülső, „töltő”-szólam járul. Ezek megszólaltathatóak énekelve (a szöveg elhelyezése gyakran problematikus), hangszerrel vagy hangszeregyüttes által. A többféle előadásmód lehetőségét, jogosságát a korabeli átiratok, intavolációk nagy száma bizonyítja. Tehát a frottolák kottázása esetében is a lejegyzés mindig csak egy előadási lehetőség a sok közül – a ténylegesen megszólaló hangzás nincs eleve meghatározva.

Az első (és legjelentősebb) frottola-kiadványok Ottaviano Petrucci mester nyomdájában készültek, aki kettős értelemben használta ezt a szót: költeményformaként és a gyűjtemények általános címeként. (Nem egyedülálló jelenség ez akkortájt – később hasonlóan járnak el a madrigál elnevezéssel kapcsolatban is.)

A lemezünkön hallható frottolák Petrucci 1504-ben megjelent első frottolás kötetéből (2/a = no. 61; b = no. 13; c = no. 42; e = no. 9; f = no. 34; h = no. 33) és valószínűleg 1505-ből származó negyedik frottolás kötetéből valók (2/d = no. 1; g = no. 2.)

A frottola lírai formaként a régebbi olasz ballatéra hasonlít. Marcus Cara Io son l'ocel-jével kapcsolatban tágabb értelemben használjuk ezt az elnevezést: az ugyanis strambotto (szövege egystrófás, nyolcsoros rímes formában – rímképlete: a b a b a b c c –, sorai 11 szótagosak, uralkodik benne a jambikus ritmus). Michaelis: Si me piace-jának felirata: „a voce mutato”. Zarlino Institutioni-jának az értelmében ez a felirat szoprán nélküli kompozíciót jelent. Ebben az esetben azonban – az alt és tenor szólamcseréje következtében – inkább a régi rondellus és konduktus-manírra gondolhatunk (Walter Odington: „repetitio diversae vocis”).

Marcus Cara másik két frottolája és Bartolomeo Tromboncino A la guerrája szerepel Franciscus Bossinensis 1509-es kiadványában is, amely énekhangra és lantra átírt frottolákat tartalmaz. Ennek az intavolációnak az az érdekessége, hogy Bossinensis kihagyta az egyik közbülső szólamot (az altot).

Rendkívül jelentős a lantosok számára az 1507-es év: ekkor készült az első nyomtatott lanttabulatúra (Petruccinál). A Francesco Spinacino műveit illetve átiratait tartalmazó, kétkötetes Intabulatura de Lauto 81 darabjának pontosan az egyharmada ricercar. A lemezünkön hallható mű jellegzetes visszatérő fordulata az ereszkedő skálamenet (ezzel is indul), mely a továbbiakban akkor is felismerhető, ha terjedelmileg változik. A Joan Ambrosio Dalza műveit tartalmazó, negyedik lantkötet a következő évben, 1508-ban látott napvilágot. Negyvenkét darabja nemcsak egyes tételeket tartalmaz: több pavana – saltarello – piva található benne (a pavanák alla veneziana vagy alla ferrarese jelzőt kaptak). A két páros ütemű tételt követő „dudanóta” páratlan lüktetésű, így a tánc-párok proporciós váltásának sajátosságát fedezzük fel bennük.

A flamand származású dél-francia Philippe Verdelot az olasz madrigál legjelesebb mesterei közé tartozik. Madrigáljainak népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egy másik jeles komponista, a kortárs Adrian Willaert egy egész kötetre valót átdolgozott közülük énekhangra és lantra (ebben az intavolációban az énekelt szólamot nem duplázza a hangszer).

A hangszeres zene újabb virágzása kezdődött a XVI. század második negyedében, amikor a virtuózok is kinyomtatták szerzeményeiket.

A cinquecento elejének legismertebb lantos-komponistája és lantvirtuóza Francesco da Milano (1497-1543). Első nyomtatott kötete 1536-ban jelent meg. (Ugyanebben az évben Giovanni Antonio Castelioni egy különböző szerzők műveiből összeállított gyűjteményében „az isteni Francesco da Milano”-nak nevezi.) Mint a korabeli fantáziákra és ricercarokra általánosan jellemző, az övéi is szimmetrikus felépítésűek, azaz egymásnak megfelelő, egymásra rímelő fordulatok, imitációs szakaszok, motívumpárok tanúsítják a felépítés megtervezettségét.

Jean Matelart 1559-es kiadványában a tizenhat szólólantra szánt darabon kívül hét olyat találunk, amelyet lant-duó ad elő. Ilyenkor a második lant szólamát meglevő, ismert lantfantáziához komponálta Matelart. A második lant szólama „dúsító”-díszítő jellegű, gyakran imitál, és harmóniakitöltő funkciója van. Francesco da Milano felvételünkön hallható XXIII. ricercarja akkordikus fogantatású, virtuózul kidíszített darab, szólamszáma kötetlen.

A XIII. fantázia esetében a félhanglépéses háromhangos fordulat az, ami az imitációs szerkesztés lehetőségét magában hordja.

Fittler Katalinnotes in englishErhard Reuwich: Civitas Veneciaru, 1486
(részlet)