EL JUGLAR TAHÚR

CSM 238   O que viltar quer a Virgen | de que Deus carne fillou
se pois del filla vingança | maravilla nono dou

THE BLASPHEMOUS MINSTREL   CSM  238 · 2020. Instrumentos para loar a Santa María / Ensemble Alfonsí Jota Martínez