22. Honorabilem eximii patroni nostri
folio 105 — Cantus VIII toni


· 1999. Iacobus / Coro Ultreia