12. Iacobus fuit magnus
folio 103r — Hymnus sancti Iacobu a domno Fulberti Karnotensi episcopo editus


· 1999. Iacobus / Coro Ultreia